Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Dostawa i montaż 233 sztuk foteli do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 2 oraz dostawa i montaż stanowiska akustyka w sali widowiskowej wraz z fotelami obrotowymi dla akustyków w ilości 2 sztuk
Ogłoszenie nr 61850 – 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Poniżej załączniki do pobrania:

SIWZ MDK 1 2017

zał. nr 1 -Przedmiot zamówienia

zał. nr 2 -Wzór umowy

Zał. nr 3 Oświadczenie o_spełnianiu warunków

Zał. nr 4 Oświadczenie o wykluczeniu

Zał. nr 5 – Formularz oferty

Zał. nr 6- Wykaz dostaw

Zał. nr 7- Oświadczenie o_przynależności do tej samej grupy_kapitałowej

zał. nr 8 plan sali

ogloszenie

odpowiedzi_na_pytania_zmiana_tresci_SIZW_oraz_zmiana_terminu

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

Zał. nr 5 A- Formularz oferty -aktualny obowiązujący

odpowiedzi na pytania 2

informacja_z_otwarcia_ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o zawarciu umowy20170620