Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-19

  • część plików jest niedostępna cyfrowo (np. pliki PDF są skanami dokumentów),
  • część plików nie jest w pełni dostępna (może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zdjęć, napisów do filmów, audiodeskrypcji itp.),
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona www.mdk.laziska.pl jest prowadzona na szablonie WordPress. Diagnozujemy, czy i jakie ograniczenia niesie struktura organizacyjna wspomnianego szablonu. Jednocześnie na bieżąco nanosimy poprawki zwiększające dostępność, takie jak m.in. formatowanie dokumentów tekstowych z zachowaniem hierarchii nagłówków oraz uzupełnianie tekstów alternatywnych do obrazków. Jeśli gotowy szablon niesie ograniczenia wykluczające dostosowanie strony do pełnej dostępności, MDK rozważy zakup strony internetowej spełniającej kryteria, które nakłada ustawodawca.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Moćko – dyrektor MDK
E-mail: mdk@mdk.laziska.pl
Telefon: 32 224 10 33, 602 515 228

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny przy ul. św. Jana Pawła II 2

Zabytkowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Wejście główne do budynku znajduje się od strony placu Ratuszowego. Z uwagi na prowadzące do niego schody nie jest ono dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. 1 stycznia 2021 roku dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście boczne od strony ul. św. Jana Pawła wyposażone w pochylnię i szerokie drzwi. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieszczą się redakcja Gazety Łaziskiej, sala widowiskowa oraz sala prelekcyjna. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest projektowana. Na piętro prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla osób niepełnosprawnych do tych kondygnacji nie został zapewniony. Pracownicy schodzą do tych osób i obsługują ich na parterze. Na ogólnodostępnym parkingu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ul. św. Jana Pawła II).

Budynek przy ul. św. Barbary 17

Do budynku prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla osób niepełnosprawnych nie został zapewniony. Na parkingu znajdującym się w sąsiedztwie budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ul. św. Barbary).

Budynek przy ul. Mikołowskiej 25

Miejski Dom Kultury jest zarządcą tego budynku od 1 marca 2021 roku na podstawie użyczenia Obiekt ten zastąpił starą filię przy ul. Szkolnej 6. Nowa filia mieści się w parterowym budynku, wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta i korytarze są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w budynkach Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych

Na teren wszystkich budynków Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na chwile obecną nie ma udogodnień w postaci głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego i możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.