MOJA MAMA. Konkurs literacki

„MOJA MAMA”
REGULAMIN WIRTUALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW ŁAZISK GÓRNYCH

1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Łazisk Górnych.
2. Zadanie konkursowe: stworzenie oryginalnej wypowiedzi literackiej w formie pisemnej, której tematem jest matka.
3. Cel:
a. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury,
b. rozwijanie wrażliwości,
c. wzbogacanie kompetencji językowych.
4. Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci w wieku 5-9 lat
II kategoria: dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat
III kategoria: młodzież w wieku 16-18 lat
IV kategoria: osoby powyżej 18 roku życia
5. Warunki konkursu:
a. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każdy twórca powyżej 5 roku życia, który do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 23.59 nadeśle swoje zgłoszenie mailowo na adres: mdk@mdk.laziska.pl.
b. Zgłoszenie powinno zawierać autorski tekst (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, wspomnienie, życzenia, esej) uczestnika w postaci pliku z rozszerzeniem .doc lub .docx. Objętość tekstu nie może przekroczyć 5 000 znaków.
c. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) uczestnika, a także zdjęcie lub skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
DLA OSÓB PEŁNOLETNICH: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych w celu udziału w Wirtualnym konkursie literackim dla mieszkańców Łazisk Górnych pt. „Moja mama”, w tym na ewentualną publikację mojego teksu oraz nazwiska jako laureata ww. konkursu”.
W PRZYPADKU OSÓB DO LAT 18 opiekun prawny podpisuje zgodę o treści: „Jako opiekun prawny uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych w celu udziału w Wirtualnym konkursie literackim dla mieszkańców Łazisk Górnych pt. „Moja mama”, w tym na ewentualną publikację teksu oraz nazwiska jako laureata ww. konkursu”.
d. W temacie maila należy wpisać „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA”, w miejsce słowa „KATEGORIA” podając nazwę kategorii konkursowej (wiekowej), do której Uczestnik zgłasza swój udział.
e. Projekt nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
f. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
6. Postanowienia końcowe:
a. informacje o wynikach konkursu ukażą się do 22 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku,
b. nagrody zostaną wysłane pocztą bądź dostarczone pod wskazany adres w Łaziskach Górnych,
c. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.