Konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki dla dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych

w dniu

Zostajemy w domu! Nie nudzimy się!
REGULAMIN WIRTUALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA MATKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ŁAZISK GÓRNYCH

1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat zamieszkałych w Łaziskach Górnych.
2. Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej – forma dowolna (np. kartka, laurka, inna forma). Prace nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne, charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi i pomysłowością wykonania.
3. Cel:
a. rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem uroczystego obchodzenia Dnia Matki,
b. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
c. rozwijanie wrażliwości estetycznej,
d. rozwijanie takich cech, jak wrażliwość, bezinteresowność, pracowitość, zaangażowanie.
4. Uczestnicy: Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci w wieku 6-9 lat
II kategoria: dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat
III kategoria: dzieci i młodzież w wieku 14-17 lat
5. Warunki konkursu:
a. technika wykonania pracy: dowolna (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki) z wyłączeniem technik komputerowych,
b. format pracy: dowolny,
c. każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 prace,
d. warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie na adres a-mail organizatora jednego zdjęcia pracy oraz dwóch zdjęć dokumentujących samodzielną pracę nad jej stworzeniem,
e. zdjęcia pracy wraz z opisem i danymi uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tytuł, technika wykonania, format rzeczywisty pracy, ponadto imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu opiekuna) oraz zdjęcie lub skan podpisanej zgody opiekuna prawnego o treści:
„Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych znajdującą się na stronie www.mdk.laziska.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Wirtualnego konkursu plastycznego z okazji Dnia Matki dla dzieci z Łazisk Górnych” należy przesyłać na adres:
mdk@mdk.laziska.pl do 11 maja 2020 roku.
6. Postanowienia końcowe:
a. informacje o wynikach konkursu ukażą się 15 maja 2020 r. na stronie internetowej www.mdk.laziska.pl oraz na Facebooku i w Gazecie Łaziskiej,
b. nagrody zostaną dostarczone pod wskazany adres w Łaziskach Górnych,
c. udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu.

Informacja na temat danych osobowych do pobrania tutaj —> Informacja o przetwarzanych danych