Deklaracja 2020-07-20

Wstęp Deklaracji

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mdk.laziska.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Dom Kultury, ul. św. Jana Pawła II 2, 43-170 Łaziska Górne

Data publikacji strony internetowej: 19 września 2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 maja 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci pdf.
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona podmiotowa nie posiada ułatwień.

Data sporządzenia deklaracji: 20 lipca 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Ewa Moćko – dyrektor MDK
e-mail: mdk@mdk.laziska.pl
Telefon: 32 224 10 33, 602 515 228

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Wejście do budynku Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych jest usytuowane od ul. św. Jana Pawła II. Wejście nie jest zadaszone i wykonane jest z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony MDK (od strony parkingu) znajduje się wejście dla potrzeb technicznych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku MDK korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku MDK nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na sąsiadującym z MDK parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do MDK może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na terenie Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.