Regulamin

REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łaziskach Górnych (zwany dalej UTW) został utworzony w oparciu o statut Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych (zwany dalej MDK), jako forma kształcenia i rozwoju osób dorosłych.
2. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje statut MDK, natomiast szczegółowe zasady reguluje niniejszy regulamin.
3. UTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form ustawicznego kształcenia – aktywizacji intelektualnej i fizycznej osób w wieku 50+.
4. Patronat honorowy nad UTW sprawuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.
Rozdział II
Cele i formy działalności UTW

§ 2
1. Celami UTW są:
– propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia oraz idei kształcenia się przez całe życie,
– dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku 50+
– umożliwienie i ułatwienie osobom w wieku 50+ dostępu do nauki z zastosowaniem zdobyczy nowoczesnej nauki,
– promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
– przyczynianie się do udziału słuchaczy w aktywnym życiu społeczno-polityczno-kulturalnym środowiska lokalnego,
– ułatwianie wszystkim zainteresowanym słuchaczom UTW dostępu do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
2. Formy kształcenia są prowadzone w postaci:
– wykładów, seminariów i konferencji,
– lektoratów języków obcych,
– warsztatów artystycznych,
– zajęć ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,
– kursów, szkoleń i poradnictwa,
– wyjazdów edukacyjnych i turystycznych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 3
1. UTW działa w strukturze MDK.
2. UTW kieruje dyrektor MDK lub zastępca dyrektora MDK.

§ 4
1. Słuchacze UTW wybierają spośród siebie Radę Słuchaczy.
2. Rada Słuchaczy jest organem przedstawicielskim słuchaczy UTW, której zadaniem jest współudział w tworzeniu i funkcjonowaniu UTW w celu realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie.
3. Cele i zadania Rady Słuchaczy:
– reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTW,
– współpraca z dyrektorem lub zastępcą dyrektora MDK,
– budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy,
– promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
– twórcze i stałe kontakty ze słuchaczami.
4. Cele i zadania będą realizowane przez:
– inicjowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów do różnych instytucji kultury, nauki i sztuki, – inicjowanie nowych zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy, – utrzymywanie stałych kontaktów ze słuchaczami w grupach zajęciowych, – współudział w realizacji wniosków słuchaczy UTW.
5. Radę Słuchaczy wybierają spośród siebie słuchacze UTW podczas spotkania inaugurującego rok akademicki w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Słuchaczy ma dyrektor lub zastępca dyrektora MDK, a także słuchacze UTW.
7. W skład Rady Słuchaczy wchodzi od 5 do 8 osób.
 
8. Kadencja Rady Słuchaczy trwa rok.
9. Rada Słuchaczy spotyka się zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem dwa razy w miesiącu.
10. Rada Słuchaczy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.

Rozdział IV
Prawa, obowiązki i warunki przyjęcia do UTW

§ 5
1. Słuchaczem UTW może zostać osoba, która ukończyła 50 lat i stale zamieszkuje na terenie miasta Łaziska Górne.
2. Osoby spełniające wymogi słuchacza powinni wypełnić deklarację kandydata na słuchacza UTW – jest to wymóg formalny.
3. Wszyscy słuchacze UTW otrzymują legitymację, która zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia słuchacza oraz numer indeksu.
4. Wszyscy słuchacze zobowiązani są do podporządkowania się niniejszemu regulaminowi.
5. Słuchacze UTW zobowiązani są ponadto do:
– przestrzegania wszystkich zaleceń dyrektora lub zastępcy dyrektora MDK, którzy są ich przełożonymi,
– terminowego opłacenia wpisowego – przy zapisie, w wyjątkowych sytuacjach nie później niż do 30 września, a także do regularnego uiszczania opłat za udział w zadeklarowanych zajęciach,
– uczestniczenia w zadeklarowanych zajęciach. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników danych zajęć, a wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (jeśli taka istnieje),
– przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego.
6. Słuchacze UTW mają prawo do
– bycia wybieranym do Rady Słuchaczy,
– inicjowania nowych form działań programowych i twórczych,
– zgłaszania dyrektorowi MDK lub zastępcy dyrektora MDK uwag i wniosków dotyczących sposobu oraz form prowadzonych zajęć.
7. Zapisanie się w trakcie roku akademickiego albo rezygnacja z przynależności do UTW nie uprawnia do ulg i roszczeń finansowych.
 
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, wykładach, koncertach i wycieczkach organizowanych tylko dla słuchaczy UTW jest posiadanie i okazanie legitymacji słuchacza.
9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy osób, której liczebność określa dyrektor lub zastępca dyrektora MDK.

Rozdział V
Plan i organizacja zajęć

§ 6
1. Rok akademicki trwa od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych od pracy i okresów świątecznych, okresów ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry tj.:
– zimowy – od września do lutego,
– letni – od marca do czerwca.
3. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz obsada grup podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.
4. Szczegółowy harmonogram wykładów tworzony jest na bieżąco – z miesięcznym wyprzedzeniem na cały kolejny miesiąc.

Rozdział VI
Finanse i baza lokalowa

§ 7
1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia MDK.
2. Środki finansowe przeznaczone na działalność UTW pochodzą z:
– dotacji podmiotowej przekazywanej MDK z budżetu Gminy Łaziska Górne,
– środków własnych MDK,
– opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego – ustalanego corocznie przez dyrektora MDK,
– opłat za zajęcia fakultatywne,
– darowizn i wpłat sponsorów.
3. Obsługę lokalowo-techniczną w postaci pomieszczeń czy sprzętu informatyczno-audiowizualnego zapewnia dyrektor MDK.
4. Wykłady i zajęcia odbywają się na terenie MDK. W przypadku, kiedy MDK nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia zajęć, mogą one odbywać się w innych
 
obiektach znajdujących się na terenie miasta Łaziska Górne, po wcześniejszym ustaleniu tego przez dyrektora MDK z zarządcą obiektu.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 8
1. UTW może prowadzić kampanię informacyjno-propagującą powstanie i funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łaziskach Górnych.
2. UTW może wydawać biuletyny i czasopisma z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łaziskach Górnych.
3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieregulowanych w tym regulaminie stosuje się inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor MDK po konsultacji z Radą Słuchaczy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia dyrektora MDK.