Regulamin uczestnictwa widzów

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

I. Zasady dla widzów

 1. Na terenie MDK widzowie są zobowiązani do:
  a. Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;
  b. Dezynfekcji rąk co najmniej przy wejściu do MDK
 2. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc wskazanych na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie, a w przypadku braku informacji na Bilecie miejsca wskazuje pracownik obsługi widzów. Jeżeli jest to uzasadnione zmianą przepisów powszechnie obowiązujących, względami bezpieczeństwa lub ochrony życia lub zdrowia, widzowie powinni dostosować się do poleceń pracowników obsługi widzów w zakresie zajmowania miejsc na widowni, co może skutkować koniecznością zajęcia miejsca innego niż pierwotnie wskazano.
 3. Widzowie są zobowiązani do:
  a. Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w MDK w Łaziskach Górnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2;
  b. Wypełnienia online lub złożenia pisemnego Oświadczenia COVID, o którym mowa w punkcie II;
  c. Stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.
  d. Widzowie, którzy okazują bilet zakupiony z zastrzeżeniem obowiązku okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 są zobowiązani do okazania certyfikatu pracownikowi obsługi widzów. Nieokazanie certyfikatu skutkuje odmową wstępu do MDK.

II. Oświadczenie COVID

 1. Zapraszamy do MDK widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W celu potwierdzenia powyższego, każdy widz jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego powyższe okoliczności (Oświadczenie COVID) w formie pisemnej przy wejściu do MDK.
 3. Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przechowywania, a także Państwa uprawnieniach znajdują się w Oświadczeniu COVID.
 5. Za osoby niepełnoletnie Oświadczenie COVID składa opiekun prawny.

III. Organizacja widowni

 1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
 2. MDK udostępnia widzom ograniczoną liczbę miejsc z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w pomieszczeniach oraz wytycznych GIS.
 3. MDK jest otwierany dla widzów na 45 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu.
 4. Przy wejściu głównym do MDK pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet oraz wypełnione Oświadczenie COVID, a w przypadku widzów, którzy okazują bilet zakupiony z zastrzeżeniem obowiązku okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 dodatkowo po weryfikacji certyfikatu.
 5. W przypadku braku maseczki widzowie mogą dokonać jej zakupu w kasie biletowej.
 6. W przypadku braku wypełnionego Oświadczenia COVID widzowie proszeni są o udanie się do wyznaczonych stanowisk w celu uzupełnienia powyższego oświadczenia w formie pisemnej lub wypełnienia Oświadczenia COVID online.
 7. Przed wejściem do sali widowiskowej odbywa się kontrola biletów oraz wypełnionych Oświadczeń COVID.
 8. Kontrola odbywa się pojedynczo z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 9. Pisemne Oświadczenia COVID po ich okazaniu pracownikowi obsługi widza są wrzucane do wyznaczonego pojemnika.
 10. Widzowie są proszeni o bezpośrednie kierowanie się na swoje miejsce na widowni.
 11. Po zakończeniu spektaklu wprowadza się zasadę etapowego i strefowego opuszczania widowni przez widzów zgodnie z komunikatami głosowymi.

IV. Jak MDK dba o bezpieczeństwo widzów

 1. Płyny do dezynfekcji. Na terenie MDK: przy wejściu głównym, w strefie głównej foyer, w szatniach, w innych oznaczonych miejscach na poszczególnych piętrach oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety.
  a. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
  b. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (odpowiednia wysokość)
 3. Ozonowanie pomieszczeń. Po każdej imprezie przeprowadza się ozonowanie pomieszczeń MDK przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.
 4. Wentylacja pomieszczeń.
  a. Wentylacja sali widowiskowej zostaje załączona minimum dwie godziny przed imprezą i pozostaje włączona minimum dwie godziny po spektaklu.
  b. Podczas imprezy i na godzinę przed nią zostają otwarte wszystkie okna na foyer.
 5. Zachowanie dystansu społecznego.
  a. W miejscach narażonych na tworzenie się kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  b. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się kolejek.
 6. Personel MDK.
  a. Personel MDK (w szczególności pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających oraz kasjerzy) w czasie otwarcia MDK dla widzów wykonuje czynności w maseczkach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek.
  b. Personel MDK jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury.
  c. Personel MDK został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.
  d. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu MDK biorących udział w danym wydarzeniu.

V. Polityka informacyjna

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej MDK pod adresem: http://mdk.laziska.pl/regulamin-uczestnictwa-widzow/ a także wywieszony w hallu MDK.
 2. Akceptacja Regulaminu jest wymagana przed zakupem biletu.
 3. Najważniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla widzów” są zamieszczane w Oświadczeniu COVID.
 4. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przechowywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w Oświadczeniu COVID.
 5. Najważniejsze postanowienia, w szczególności o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego zostały rozmieszczone w czytelny sposób w formie plakatów na terenie MDK.
 6. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

VI. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu

Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni MDK w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie MDK. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana. MDK ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.